Rijk en regio tekenen Inpassingsovereenkomst A16 Rotterdam

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de wethouders Langenberg van Rotterdam en Fortuyn van Lansingerland hebben de Inpassingsovereenkomst A16 Rotterdam getekend. In de overeenkomst leggen Rijk en regio een serie afspraken vast over de inpassing van de toekomstige snelweg A16 Rotterdam tussen de A13 en het Terbregseplein en de financiering daarvan.

Minister Schultz: ‘Het verkeer in de regio Rotterdam groeit en daarmee de files. De aanleg van deze nieuwe snelweg is goed voor de doorstroming van het verkeer in dit  economisch belangrijke gebied. We zijn samen tot een mooi pakket van maatregelen  gekomen en zetten daarmee weer een belangrijke stap richting de aanleg van de weg.’

Wethouder Pex Langenberg: ‘De A16 Rotterdam is belangrijk om de files te verminderen. Maar leefbaarheid voor de omgeving is net zo belangrijk en daar hebben wij ons als regio hard voor gemaakt. Met als resultaat deze inpassingsovereenkomst.’

Wethouder Simon Fortuyn: ’Ik ben tevreden met dit resultaat: zo gaat de minister onderzoeken of de weg bij de passage van de Randstadrail zo’n 1,5 meter lager kan worden aangelegd, is de verdieping van de tunnel door het Lage Bergse Bos nu een harde eis bij de aanbesteding en zorgt Tweelaags ZOAB-fijn, een wens van beide raden, op het hele traject voor minder geluidsoverlast.’

Aanvullende maatregelen
Na eerdere afspraken voor de inpassing van de weg hebben de minister en de regio recent een aantal aanvullende maatregelen afgesproken. De gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland hebben daarop in oktober 2015 voor ondertekening gestemd.
Afgesproken is dat de landtunnel in het Lage Bergse Bos vier meter lager wordt aangelegd dan nu in het ontwerp-tracébesluit is opgenomen. Omwille van landschapsbehoud is ook afgesproken dat de tunnelmond in het Terbregseveld verder naar het zuiden zal worden verlegd tot ca. 200 meter vanaf de Rotte. De regio stelt hiervoor 4,4 miljoen euro extra ter beschikking. Bovendien is het recreaduct tussen de Vlinderstrik en het Schiebroeksepark verbreed naar 16 meter. Dit is een verbinding voor recreanten zoals fietsers en wandelaars.
De geluidsmaatregelen in de inpassingsovereenkomst komen bovenop de wettelijke maatregelen die al genomen worden in het ontwerp-tracébesluit. Ze zijn gericht op het voorkomen van een toename van geluid voor omwonenden. Zo komen er op verschillende locaties langs het tracé extra of hogere geluidsschermen dan wettelijk verplicht. Daarnaast wordt op de A16 Rotterdam en op delen van de A20 bij het Terbregseplein en de afslag Prins Alexander het zeer stille asfalt  tweelaags ZOAB-fijn toegepast.
Bovendien wordt bekeken of toekomstige innovaties kunnen worden toegepast om geluidsoverlast te beperken. Ook wordt onderzocht of de vormgeving van de tunnelmonden geoptimaliseerd kan worden voor een kwalitatief betere inpassing en om geluidsoverlast te beperken.

Financiering
In totaal draagt de regio ruim 100 miljoen euro bij aan de inpassingsmaatregelen voor de A16. Hiervan wordt 79 miljoen euro besteed aan de verdiepte tunnel door het Lage Bergse bos, 4 miljoen euro voor het recreaduct en 9 miljoen euro voor geluidsmaatregelen. Circa 13 miljoen euro is bestemd voor extra geluidsmaatregelen op en langs regionale wegen en maatregelen voor landschappelijke inpassing.
Naast de ruim 100 miljoen euro van de regio trekt het Rijk ruim 165 miljoen euro uit voor inpassing van de weg.
De vaststelling van het Tracébesluit voor de nieuwe weg zal naar verwachting begin 2016 plaatsvinden. De oplevering van de weg is voorzien in de periode 2021-2023.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op