Particuliere Transport Coöperatie stimuleert duurzame binnenvaart

Voor de Particuliere Transport Coöperatie (PTC) – waarbij 45 individuele schippers zijn aangesloten – zijn betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid speerpunten van beleid. Het feit dat de coöperatie inmiddels ook een Green Award Incentive Provider is, onderstreept de ambities van PTC voor een duurzame binnenvaart. ,,Wij stimuleren onze leden om hun schepen (verder) te verduurzamen en te certificeren. Als Incentive Provider betalen wij de helft van de kosten van de certificering”, aldus Ella Hofs van PTC. Door de krachten te bundelen biedt PTC al 28 jaar een compleet pakket met logistieke diensten aan. ,,’Samen sterk’ is ons motto en we staan ook samen sterk!”, benadrukt de manager PR & Sustainability.

 

PTC blijft zich met maatwerkoplossingen onderscheiden. Mede dankzij haar coöperatieve rechtsvorm zorgt deze sterke organisatie van binnenvaartondernemers voor voldoende lading voor haar leden. Economische en maatschappelijke omstandigheden kunnen sterk fluctueren, maar PTC is al bijna drie decennia een baken van stabiliteit. Daardoor zijn de schippers verzekerd van vast werk. De gevarieerde vloot bestaat uit een vijftigtal 600 tot 3400 tons schepen.

 

Droge bulk

Met de binnenvaartschepen worden door de schippers van de Particuliere Transport Coöperatie met name droge bulklading (zoals staal, kolen, kunstmest, zand, grind en agrarische producten) en projectlading (bijvoorbeeld voor de offshore wind) naar een breed pallet klanten gebracht. Soms is het de ene dag laden en de andere dag lossen, maar dat is uiteraard sterk afhankelijk van de te overbruggen afstanden. De schippers dragen in de dagelijkse praktijk hun steentje bij aan de vervoersgarantie van PTC en tegelijkertijd aan de duurzaamheidsambities van deze coöperatieve vereniging.

 

PTC-bestuurslid Henri van Sandijk (rechts) ontving enkele maanden geleden het Green Awardbord van Jan Fransen (midden), executive director van Stichting Green Award, aan boord van ms. Seinpost van coöperatie-lid Job Blom.

 

Milieulabel

In de nationale Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens is onder meer als doel voor 2024 voor de binnenvaart afgesproken:

  • Ontwikkeling van een nieuw Europees sturingsinstrumentarium dat het bereiken van de gestelde ambities stimuleert zonder dat het van overheidswege opleggen van dwingende emissienormen per schip voor 2030 en 2035 nodig is.

Hiervoor is middels een aanbesteding het Binnenvaart Emissie Label ontwikkeld, dat in beheer is van het SAB en eind 2021 van start is gegaan.

 

Green Award

Green Award is een keurmerk voor schepen die voldoen aan hoge eisen op het gebied van veiligheid en milieu, dat al sinds 2011 een programma voor de binnenvaart heeft ontwikkeld. Dit certificaat geeft een schip toegang tot meerdere incentives, inclusief kortingen op havengelden, producten en diensten.

Het is wenselijk dat de schepen met een Green Award eenvoudig toegevoegd kunnen worden in het Binnenvaart Emissieprestatie Label, zonder dat er apart gecertificeerd moet worden.

 

PTC-bestuurslid Henri van Sandijk ontving enkele maanden geleden het Green Award-bord van Jan Fransen, executive director van Stichting Green Award. De overhandiging vond plaats aan boord van ms. Seinpost van coöperatie-lid Job Blom. Ms. Seinpost heeft een Green Award certificaat op het niveau ‘zilver’.

 

Niveaus

,,Duurzame scheepvaart heeft de toekomst. Green Award is een certificaat op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. De niveaus zijn onder te verdelen in brons, zilver, goud en platina, afhankelijk van de stappen van vergroening. Havenbedrijven, verladers en banken laten het milieulabel meewegen bij havengelden, contracten en financiering”, aldus Henri van Sandijk.

 

 

Inzichtelijk

,,Met Binnenvaart Emissieprestatie Label kan inzichtelijk worden gemaakt aan de verladers waar je staat op het gebied van zowel CO2 als stikstof en fijnstof. Incentives motiveren scheepseigenaren om te investeren in schonere technieken en veiligere operaties. Het is nu nog een soort van vrijwilligheid, maar uiteindelijk kom je er niet mee weg”, vult Ella Hofs aan.

 

Toekomstbestendige ketenpartner

Hiermee doelt ze op het feit dat, als tegen 2025 de schepen niet verbeterd zijn met duurzamere toepassingen, maatregelen van bovenaf zullen worden opgelegd door de overheid. ,,PTC is een coöperatie met maatschappelijke betrokkenheid in het DNA. Duurzaamheid geniet dan ook een hoge prioriteit voor ons. Wij maken ons samen sterk voor het milieu en een veilige werkomgeving. Als Incentive Provider van Green Award stimuleert PTC haar leden om behaalde resultaten zichtbaar te maken. Hiermee wordt waarde gecreëerd en zijn we een toekomstbestendige ketenpartner.”

 

Onderscheiden

De Europese Green Deal zet voor de langere termijn in om het vervoer over water met 25 procent te laten stijgen. Bedrijven kunnen zich daarbij extra onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. Met een milieulabel laten scheepseigenaren zien dat zij extra stappen zetten om schadelijke emissies te verlagen. Certificaathouders kunnen zich dus bij verladers onderscheiden.

 

Extra impuls

Jan Fransen van Stichting Green Award is verheugd met de komst van PTC als Incentive Provider. ,,Hoe meer schepen verduurzamen, hoe beter. We zullen met elkaar alle zeilen bij moeten zetten om onder andere luchtvervuiling en klimaatverandering tegen te gaan. Het is mooi dat een grote club als PTC daar een extra impuls aan geeft.”

 

Connected Coil Carrier (CCC).

 

Maatwerkoplossingen

Ella Hofs is anderhalf jaar geleden aangesteld bij PTC als manager PR & Sustainability. ,,Het is fijn dat ze veel zaken oppakt. PTC onderscheidt zich met maatwerkoplossingen waardoor advisering voor ieder afzonderlijk lid anders kan zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van subsidie voor Stage V scheepsmotoren. Wat voor de één interessant is, kan dat voor de ander juist niet zijn. Alle opties worden bekeken. Wat is bijvoorbeeld de stand van zaken op het gebied van LPG, biobrandstoffen, elektrisch varen, ammoniak of waterstof? Ella ondersteunt en adviseert onze leden in het kader van nieuwe ontwikkelingen en duurzame pilots. Dat wordt tot op heden goed gewaardeerd”, zegt PTC-penningmeester Van Sandijk die binnen het bestuur tevens verantwoordelijk is voor PR en duurzaamheid.

 

Vlootmanager

Een paar maanden geleden is bij PTC ook een Vlootmanager aangesteld, in de persoon van de ervaren (oud) schipper Johan Cornet. ,,Hij onderhoudt het contact tussen kantoor/bestuur en de leden van de coöperatie. Ook deze nieuwe functie is goed ontvangen bij de aangesloten schippers. Johan gaat als man van de praktijk op bezoek bij de leden. Bijvoorbeeld recentelijk bij een schipper die een nieuwe Euro 6 motor aan het inbouwen is. ,,Hoe gaat het met de retrofit, eventuele pijnpunten, hoe verloopt de bevrachting? Dat soort zaken komen aan de orde”, vervolgt Van Sandijk.

 

Acquisitie

,,Ik heb als lid van PTC vele jaren gevaren en spreek de taal van de schippers. Later werd ik bestuurslid van de coöperatie en inmiddels ben ik dus in dienst van PTC. Tegenwoordig ben ik zelf geen lid meer, maar wel een vroegere matroos en een zoon van mij. Ik houd me binnen PTC veel bezig met acquisitie van nieuwe schepen en financiering. Wil je nieuwe leden dan moet je al vroeg in het proces instappen. De focus ligt daarbij op starters. Het is belangrijk om jongere mensen enthousiast te maken voor PTC. Wij kunnen als coöperatie van meerwaarde zijn”, aldus Johan Cornet.

 

Johan Cornet, Vlootmanager bij PTC.

Startende ondernemers

PTC wil graag nieuwe leden in de moeilijk te financieren tonnagegroep tot 1500 ton laten aansluiten. Een toenemend aantal van deze binnenvaartschepen is de afgelopen jaren noodgedwongen naar de sloop gegaan. Dat is ook vanuit de vervoersgarantie, die PTC haar klanten biedt, een ongewenste situatie. De schepen in de kleinere klassen zijn een mooie opstap voor jonge startende ondernemers. Het is dan ook belangrijk dat de kredietlimiet hoger wordt voor de schipper die zijn vaartuig wil financieren.

 

Connected Coil Carrier

Cornet vervolgt: ,,Als Vlootmanager onderhoud ik de contacten met de leden en alles wat daarmee samenhangt, zoals ‘natuurlijk’ ook met betrekking tot het rollengootsysteem.” Hij doelt op het gebruiksvriendelijk kliksysteem, Connected Coil Carrier (CCC), dat sinds 2014 in gebruik is en waarmee de kunststof goten gemakkelijk gekoppeld neergelegd kunnen worden. De lading coils (rollen staal) ligt veilig en stabiel in het ruim. Het is efficiënt, duurzaam en de schipper behoudt zijn flexibiliteit met het oog op andere ladingsoorten. Een win-win situatie dus voor zowel binnenvaartschipper als verlader.

 

Coöperatieve gedachtengoed

Bestuurslid Van Sandijk heeft ook zelf (voor het familiebedrijf van zijn ouders en broer) jaren gevaren. ,,PTC is een organisatie van de leden voor de leden. Het coöperatieve gedachtengoed spreekt mij aan. Je probeert met elkaar wat te bereiken. Dat was ook de reden dat ik me destijds heb aangesloten. PTC heeft geen winstoogmerk. De winst blijft niet hangen bij de bevrachter maar komt altijd ten goede aan de leden.”

 

Grotere contracten

,,We lossen samen problemen op, sluiten contracten af, zorgen voor vervoersgarantie en het is ook een gezellig samenzijn”, gaat de penningmeester verder. ,,Ella noemt dat ‘samen sterk’. Met zijn allen krijg je meer voor elkaar dan alleen: op gebied van bevrachting, acquisitie én duurzaamheid. Daar staan wij voor als coöperatie. Doordat je met een groep schepen bent, kun je grotere contracten afsluiten. Je hebt elkaar allemaal nodig, zowel voor grote partijen als kleinere vrachten. We bouwen op deze wijze langdurige relaties op met onze klanten.”

 

Laag water

De binnenvaart had dit jaar al in het voorjaar te maken met laag water. Ondanks lastige weerkundige, macro-economische en geopolitieke omstandigheden probeert PTC met haar aangesloten leden de klanten optimaal te bedienen. Samen met de klant wordt er gebrainstormd over hoe vervoerstromen kunnen verbeteren en verduurzamen.

 

Infrastructuur

De extreme waterstanden zijn een extra reden om de infrastructuur (met name van de hoofdvaarwegen) op peil te houden, anders komt de betrouwbaarheid van de binnenvaart in het geding, beklemtoont Ella Hofs. Henri van Sandijk vult aan: ,,Je ziet de wachttijden voor sluizen en bruggen oplopen, waardoor de kosten voor verladers stijgen. Het is belangrijk dat Rijkswaterstaat van de politiek meer financiële middelen krijgt voor onderhoud. De binnenvaart is altijd een sluitpost op de begroting. Waar het onderhoud stokt, is de ontwikkeling van binnenvaartschepen doorgegaan. De vaarwegen zijn ondanks de schaalvergroting bijna op hetzelfde niveau gebleven. Zo zijn er helaas maar weinig sluizen bijgebouwd.”

 

Waterstof

PTC is sinds jaren betrokken bij het H2(Cargo)Ship project waarin pilots worden opgestart met betrekking tot het groener varen via waterstof. ,,Waterstof kan ook de oplossing bieden voor de retrofit schepen waaruit nu het grootste deel van de binnenvaart nog bestaat. Zodra we een schip in kunnen richten met een waterstofaandrijving, varen we 100 procent zonder emissie. Dit is in onze ogen de toekomst. Ook de politiek zal zijn verantwoordelijkheid moeten pakken en onder andere met subsidies en duidelijke regelgeving moeten komen”, besluit Van Sandijk.

 

PTC biedt zekerheid voor haar leden

PTC biedt zekerheid voor haar leden, de schipper-eigenaars van een moderne vloot. Haar kracht is de samenwerking. ,,We hebben voldoende vast werk om al onze leden dagelijks te laten varen, al zorgen lange periodes van laag water voor de nodige uitdagingen. PTC heeft het voordeel dat de schepen ook in de kleinere haarvaten van de waterwegen kunnen komen. De scheepsverhouding is afgestemd op het ladingpakket waardoor de samenstelling van onze vloot goed in balans is”, aldus Ella Hofs, manager PR & Sustainability van PTC.

 

 

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op