Ook voor de binnenvaart informatietool

Voordat de daadwerkelijke aanleg van de Nieuwe Sluis in Terneuzen start, vinden er volop voorbereidende werkzaamheden plaats. In april wordt de tijdelijke huisvesting voor verschillende nautische dienstverleners (bootslieden en havenloodsen) opgeleverd. Dit gebouw komt ter hoogte van de Westsluis. Na het bouwrijp maken en het plaatsen van de tijdelijke huisvesting volgt het kabel- en leidingenwerk en het aanbrengen van de verhardingen. De werkzaamheden voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen hebben een impact op de scheepvaart. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt de Gent-Terneuzen informatietool, die nu alleen voor zeeschepen en sleepboten beschikbaar is, vanaf 1 juli ook opengesteld voor de binnenvaart. Met deze planningstool kunnen binnenvaartschepen zich vooraf melden om door de sluis te varen. Zeeland Seaports, Havenbedrijf Gent, het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, de Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Vlaamse Maritieme Dienstverlening en Kust en het Nederlandse Rijkswaterstaat ondertekenden hiertoe op 23 februari 2017 een overeenkomst. In het najaar van 2017 starten de feitelijke werkzaamheden voor de Nieuwe Sluis in het sluizencomplex in Terneuzen. In plaats van drie sluizen zullen dan twee sluizen beschikbaar zijn. Tijdens de bouw (tot 2022) valt de Middensluis uit. Op die plek komt namelijk de Nieuwe Sluis. De binnenvaartschippers die de sluis moeten passeren, zijn dan ook beducht voor vertragingen tijdens de bouwperiode. Een goede planning is daarom noodzakelijk.

Schutten
De sluispassage van zeeschepen wordt al vanaf 2012 vooraf verplicht gepland. Zo kan het schutten vlot verlopen en worden wachttijden zoveel mogelijk vermeden of ingeperkt. De passage van de binnenvaart werd tot nu toe nog niet vooraf gepland. Het is ook nog niet eerder op deze schaal in Vlaanderen of Nederland toegepast.

Capaciteit
Met een goede planning kan de beschikbare capaciteit beter worden ingezet en weten de schippers vooraf op welk tijdstip ze kunnen schutten. Schippers kunnen hierop hun reisplan afstemmen, door bijvoorbeeld langzamer te varen en brandstof te besparen. Een ander voordeel is dat schippers op grotere afstand van de sluis kunnen wachten op hun schutting op ligplaatsen die minder druk bezet zijn.

Kiezen
Binnenvaartschippers kiezen zelf of ze hun sluispassage vooraf inplannen of niet. Een binnenvaartschip zal zich ook nog steeds, net zoals nu, per marifoon kunnen aanmelden bij de sluis. Het schip wordt dan ingedeeld op de eerst mogelijke vrije positie.

Planningstool
De planningstool wordt gebouwd in op-dracht van het Havenbedrijf Gent, Zeeland Seaports, Maritieme Dienstverlening en Kust en Rijkswaterstaat. De bouw van de tool kost tweehonderdduizend euro en wordt voor de helft gefinancierd door het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Bij de voorbereidingen zijn daarnaast het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, de Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Loodswezen, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, de Schelderadarketen en Waterwegen en Zeekanaal betrokken.

Fusie
Binnenkort zal er uitsluitsel zijn omtrent een fusie tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent. Een fusie zou voor beide bedrijven een logisch gevolg zijn van de reeds bestaande intense samenwerking, de ligging, de vergelijkbare omvang van de havengebieden en de strategische overlapping. Het betreft immers een aaneensluitende economische zone van Vlissingen, Borsele en Terneuzen tot Gent. Beide havenbedrijven ondertekenden eind 2016 in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis een intentieverklaring als afsluiter van de Vlaams-Nederlandse top. Het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports verkennen de mogelijkheden op het gebied van fiscaliteit, de bestuurlijke en juridische structuur, de relaties met de nationale en regionale overheden, havengelden en prijzen voor concessies en dienstverleningen.

Vergelijkbaar
De omvang en de strategie van Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent is op veel vlakken vergelijkbaar (inzetten op het clusteren van activiteiten, bulkhavens, grote industriële aanwezigheid, hoge toegevoegde waarde en hoge tewerkstellingsgraad). Ook wordt momenteel al op verschillende vlakken samengewerkt. Bijvoorbeeld in het kader van de Nieuwe Sluis, gezamenlijke scheepvaartbegeleiding, management van de haveninfrastructuur en promotie van de regio op beurzen.

Nieuwe dynamiek
De fusie zal een nieuwe dynamiek creëren in de Vlaams-Nederlandse Delta, met het oog op de belangen voor de bedrijven in de haven en de sociaaleconomische betekenis voor de regio. Een intensief samenwerkingsverband biedt voordelen voor de bestaande en nieuwe bedrijven dankzij een stevige partner om hen te ondersteunen. De beide havenbedrijven en hun medewerkers kunnen met een grotere kritische massa nog professioneler opereren. Door de handen ineen te slaan treden Zeeland Seaports en havenbedrijf Gent toe tot de top 10 van de Europese havens. Dit betekent veel voor de slagkracht van beide havenbedrijven in het mondiale krachtenveld.

Binnenvaart Rotterdam-Vlissingen-Terneuzen-Gent
Logistiek dienstverlener Danser Group is onlangs een rechtstreekse containerbinnenvaartdienst tussen de havens van Rotterdam, Vlissingen, Terneuzen en Gent gestart. Met deze dienst wordt tegemoet gekomen aan de vraag naar een frequente grensoverschrijdende verbinding tussen deze havens. Met de nieuwe containerbinnenvaartdienst breiden de havens het huidige dienstenaanbod uit en versterken zij het vervoer via de milieuvriendelijke binnenvaart met hun (achterland)netwerk. De havens zetten met deze dienst in op een groei in de containeroverslag, zowel op het gebied van import als export. Met deze service wordt optimaal gebruik gemaakt van de sterke zee- en doorvoerfuncties van de deelnemende havens. De verwachting is dat de dienst binnen twee jaar naar zo’n 15.000 TEU zal groeien.

Containerdienst Vlissingen-West-Afrika
Na een pilot in 2015 is de Franse containerrederij CMA CGM vorig jaar een succesvolle wekelijkse containerdienst gestart vanuit het havengebied Vlissingen op West-Afrika. Deze EURAF1 dienst verbindt Vlissingen direct met West-Afrika of via de belangrijke logistieke hub-havens Tanger Med en Algeciras aan de ingang van de Middellandse Zee. De dienst wordt door CMA CGM uitgevoerd met zes schepen rond de 3.500 TEU. De lading bestaat nog grotendeels uit containers met aardappelen en uien, maar inmiddels worden per binnenvaartschip wekelijks vanaf het nieuwe Kamer City depot in Rotterdam ook containers met andere lading naar Vlissingen vervoerd om met deze dienst van CMA CGM vervoerd te worden. Deze extra lading verstevigt de succesvolle containerdienst van CMA-CGM vanuit havengebied Vlissingen en sluit aan op de strategie van Zeeland Seaports om de overslag van containers te doen groeien.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op