Haven Antwerpen: duurzame toekomst

De totale goederenoverslag van Port of Antwerp in 2020 bedroeg 231 miljoen ton cargo, een daling van 3,1 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dankzij de sterke containeroverslag, die een nieuw record noteerde, kon de haven de terugvallende totale overslag beperken. Ten opzichte van de meeste andere havens in de Hamburg-Le Havre range hield de haven ondanks het coronajaar en andere handelsperikelen zeer goed stand. De investering in pioniersprojecten in het kader van energietransitie, digitalisatie en mobiliteit hebben bovendien sterke fundamenten gelegd voor een duurzame toekomst.

Al jaren breekt de containeroverslag in de haven van Antwerpen records en dat geldt zelfs in 2020. Ondanks het coronajaar met enkele moeilijkere maanden en geschrapte afvaarten, noteerde de containeroverslag sinds juli opnieuw sterkere volumes. Daardoor werd in 2020 voor het eerst de kaap van 12 miljoen TEU overschreden, een groei van 1,3 procent ten opzichte van 2019.Dankzij dit record in het containersegment hield de haven in 2020 beter stand dan de meeste andere havens in de Hamburg-
Le Havre range.

Breakbulk
Zowel corona als toenemend protectionisme door mondiale handelsperikelen, hebben in 2020 een duidelijk negatief effect gehad op de breakbulkgoederenstromen, wat resulteert in een daling van de totale overslag van 16,3 procent in vergelijking met 2019. Vooral staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment, voelde de impact. 

Autosector
Ook de autosector leed onder de coronacrisis en de totale RoRo overslag liep daardoor terug met 9,4 procent. De overslag van het aantal nieuwe voertuigen in 2020 daalde met 21,5 procent en die van tweedehandsvoertuigen met 22,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Droge bulk
Terwijl de overslag van kolen in het eerste kwartaal nog groeide, kwam die nadien tot stilstand. Ook meststoffen, ertsen, zand en grind verloren terrein in 2020 terwijl schroot net stand hield. Dit resulteerde in een daling van de droge bulkoverslag van 17 procent.

Deze terugval is te verklaren door het groeiende aanbod aan groene energie en door een verminderde vraag naar kolen en ertsen vanuit de staalsector.

Vloeibaar massagoed
Vloeibaar massagoed daalde in totaal met 4,2 procent. De overslag van ruwe olie daalde met 60 procent door verminderde raffinage activiteiten. De overslag van oliederivaten herstelde zich tot een groei van 3,4 procent, ondanks een initiële verminderde vraag door de coronacrisis en de sterk gedaalde olieprijs. Ook chemicaliën kenden een verminderde vraag en daardoor een daling van 8,9 procent.

Zeeschepen
In 2020 liepen 13.655 zeeschepen Antwerpen aan, wat neerkomt op een daling van 5,1 procent vergeleken met 2019. De bruto tonnenmaat van deze schepen daalde met 5,2 procent tot 394 miljoen.

Pioniersprojecten
De haven toonde in 2020 dat ze ook in moeilijke tijden veerkrachtig is. Ondanks de crisis werden met verschillende pioniersprojecten stappen gezet naar groenere energie, digitalisatie en mobiliteit. Het ondernemingsplan voor het komende jaar bouwt verder op het ondernemingsplan 2018-2020 met als strategische prioriteiten duurzame groei, doelgerichte transitie en veerkracht. Port of Antwerp wil zo een voortrekkersrol blijven spelen in de toekomstgerichte ontwikkeling van de haven, om op lange termijn die wereldhaven te worden die economie, mens en klimaat verzoent. 

Uitbreiding capaciteit
,,We zijn in 2020 in een storm terecht gekomen, maar we zijn recht gebleven. De haven noteert zelfs opnieuw een record in de containeroverslag. Hierdoor konden we de schade door het verlies in de andere segmenten beperken en kunnen we betere cijfers voorleggen dan andere havens.Dat bevestigt nog maar eens het belang van het containersegment en de noodzaak voor uitbreiding van de capaciteit”, aldus Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp.

Toekomst
2021 zal opnieuw niet evident en onvoorspelbaar zijn, maar de haven van Antwerpen staat wel sterker dan voordien, gaat de CEO verder. ,,Ondanks de crisis hebben we in 2020 meer dan ooit de blik op de toekomst gericht, op het gebied van energietransitie, mobiliteit en digitalisatie. Ik ben ervan overtuigd dat onze ambitieuze projecten, zoals onder andere het CO2-reductie project Antwerp@C, de waterstofcoalitie, het digitale versleutelen van containers met het project ‘Certified Pickup’ en de nieuwe inrichting van NextGen District op de oude Opelsite binnen nu en 10 jaar echt grote game changers zullen zijn.”

Uitzonderlijke weerbaarheid
Havenschepen Annick De Ridder van Port of Antwerp: ,,2020 zal de boeken ingaan als een ongezien jaar van uitersten, maar ook als een jaar van uitzonderlijke weerbaarheid. De haven heeft haar veerkracht getoond en dankzij de expertise en het engagement van onze duizenden medewerkers hebben we ervoor kunnen zorgen dat de haven 100 procent operationeel is gebleven. Ten opzichte van de meeste andere havens in de Hamburg-Le Havre range houden we zeer goed stand met bovendien een record in de containeroverslag.”

Voortrekkersrol
,,De economische urgentie voor extra containercapaciteit wordt met dit nieuwe record nog eens onderstreept. Daarnaast hebben we met tal van innovatieve projecten onze pioniersrol opnieuw bevestigd. In 2021 gaan we verder op dat elan met onze ingediende relanceprojecten zoals het pijpleidingnetwerk dat een sleutel kan zijn in de energietransitie, en aandacht voor het spoor. Kortom, we leggen de nadruk op veerkracht, transitie en duurzame groei. Door samen met onze partners onze voortrekkersrol op te nemen, bevestigen en bestendigen we onze positie als wereldhaven”, aldus de Antwerpse havenschepen.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op