Port of Antwerp-Bruges: Eenwording havens prima verlopen

Bijna anderhalf jaar na de fusie kan geconcludeerd worden dat de eenwording van de havens van Antwerpen en Zeebrugge prima is verlopen. ,,Vroeger waren we elkaars concurrenten, nu zijn we elkaars grootste fan. We vullen elkaar perfect aan. Dankzij de complementariteit van Antwerpen en Zeebrugge kunnen we meer én beter doen”, aldus Dirk De fauw, vicevoorzitter van Port of Antwerp-Bruges en burgemeester van de stad Brugge.

 

De fusiehaven beschikt over de unieke combinatie van een inlandhaven in Antwerpen en in Zeebrugge de nautische toegankelijkheid van een diepzeehaven voor de grootste containerschepen. Ook schepen met meer dan 24.000 TEU kunnen de haven aanlopen.

 

Nieuwe investeringen

De stroom aan nieuwe investeringen en projecten is een bevestiging van de aantrekkingskracht en complementariteit van de eengemaakte haven. ,,Door de fusie zijn we weerbaarder en competitiever in het aantrekken van investeringen, verankeren we de werkgelegenheid en dragen we bij aan zowel de nationale als internationale positionering van Port of Antwerp-Bruges”, vervolgt de burgemeester in het stadhuis van Brugge. Op de trappen voor het monumentale pand wemelt het van de buitenlandse toeristen, die vaak druk aan het fotograferen zijn.

 

 

Exporthaven

De fusie heeft de grootste exporthaven van Europa gecreëerd, legt De fauw uit in zijn functie van vicevoorzitter van Port of Antwerp-Bruges. ,,De fusie versterkt de positie van beide platformen in de wereldwijde logistieke keten en verzekert de duurzame groei en de financiële robuustheid van beide havengebieden. Daarnaast is de eengemaakte haven beter bestand tegen de uitdagingen van de toekomst, in het bijzonder op het gebied van de energietransitie. De ambitie is om de eerste wereldhaven te worden die economie, mens en klimaat verzoent. Naast de grootste exporthaven van Europa, zorgt de eenwording voor de belangrijkste containerhaven (in tonnage, niet in TEU) en een van de grootste breakbulkhavens in Europa.”

 

Duurzame projecten

Dankzij de veerkracht van beide havenplatformen zijn al belangrijke stappen gezet in projecten die bijdragen aan de duurzame groei van de haven. De strategie van Port of Antwerp-Bruges is een Europese waterstofhub ontwikkelen voor de import, lokale productie en distributie naar het achterland van groene energie.

 

Duurzame haven

,,Port of Antwerp-Bruges zet verder koers naar een duurzame haven van de toekomst. De wereldhaven heeft daarbij een duidelijke focus op het verenigen van economische groei en duurzaamheid. ,,Onze gezamenlijke positionering als eengemaakte haven zorgt ervoor dat we niet simpelweg groeien, maar werkelijk meerwaarde kunnen creëren voor onze economie, onze omgeving en zowel voor de huidige samenleving als toekomstige generaties.”

 

Burgemeester Dirk De fauw van Brugge is vicevoorzitter van Port of Antwerp-Bruges.

 

Internationale positie

Met haar sterke internationale positie kan Port of Antwerp-Bruges het verschil maken in uitdagingen als de energietransitie. Samen met haar partners en dankzij financiële steun, zoals de belangrijke Europese financiering van meer dan 350 miljoen euro voor de Antwerp- en Kairos@C-projecten, kan de tweede haven van Europa klimaatimpact realiseren die veel verder reikt dan de geografische grenzen van Port of Antwerp-Bruges.

 

Energietransitie

Dankzij de complementariteit van beide platformen biedt de fusie een duidelijke toegevoegde waarde. Belangrijkste speerpunt voor de gefuseerde haven is de energietransitie. De verdere verduurzaming van de haven krijgt gestalte via concrete projecten in partnership. In de eerste plaats is er lokale productie van groene energie via het grootste onshore windpark in Antwerpen en offshore windindustrie in Zeebrugge.

 

Groene waterstof

In Antwerpen gaat het Amerikaanse Plug Power op NextGen District (de voormalige site van General Motors) een groene waterstoffabriek bouwen. Plug Power wil met lokaal geproduceerde zonne- en windenergie en geïmporteerde groene stroom, jaarlijks 12.500 ton vloeibare en gasvormige groene waterstof produceren voor de Europese markt.

 

Vopak.

 

Belgische kust

Het Belgische consortium Hyoffwind gaat een groene waterstof fabriek bouwen in Zeebrugge. De 25 MW elektrolyse installatie aan de Belgische kust zal naar verwachting volgend jaar operationeel zijn. Het HyoffWind-project heeft tot doel een power-to-gas-installatie te ontwikkelen die hernieuwbare elektriciteit kan omzetten in groene waterstof.

 

Import

Lokale productie van groene energie is echter bij lange na niet toereikend om in de behoefte te voorzien. Vandaar dat ook sterk ingezet wordt op de import van duurzame energie uit landen met veel wind en zon, waar groen kan worden geproduceerd. In het kader van de energietransitie zijn groene grondstoffen (zoals groene waterstof, methanol en ammoniak) essentieel. Groene moleculen kunnen bijvoorbeeld worden geïmporteerd uit Oman naar Zeebrugge en via Antwerpen ook verder worden gedistribueerd naar het achterland zoals naar Duitsland (Ruhrgebied) waar de sterk aanwezige (chemische) industrie eveneens moet vergroenen.”

 

NextGen District

Het NextGen District in Antwerpen, de toekomstige hub voor circulaire economie, is eveneens een belangrijke pijler in de duurzame haven van de toekomst. Naar verwachting zal eind dit jaar de eerste spadesteek gegeven worden op NextGen District. Het wordt een hotspot voor innovatieve bedrijven die mee bouwen aan een circulaire economie; bedrijven die duurzame oplossingen bedenken voor wereldwijde milieu- en klimaatuitdagingen.”

 

NextGen District.

 

Nieuwe vestigingen

Diverse bedrijven hebben inmiddels al aangekondigd zich te vestigen met een nieuwe site op het NextGen District. Zo gaat PureCycle Technologies er haar eerste polypropyleen recyclingfabriek in Europa bouwen. Ook het Amerikaanse Bolder Industries en de Belgische bedrijven Triple Helix en Ekopak komen naar NextGen District.

 

Circulariteit

NextGen District is een stimulator en inspirator voor de chemische industrie in heel Antwerpen. Blue app en blue chem bedrijven zijn incubatoren die zich met name bezighouden met de chemische industrie. Zo wordt er een soort ecosysteem van circulariteit gebouwd.

 

Officiële eenwording

De fusie tussen 1500 medewerkers uit Antwerpen en 170 uit Zeebrugge was een grote stap. Ruim een jaar geleden was de officiële eenwording tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge officieel een feit. De Antwerpse Havenschepen Annick De Ridder en de Brugse burgemeester Dirk De fauw gingen in hun toespraken nader in op de complementariteit en synergie tussen beide havenplatformen. Wel moesten twee culturen bij elkaar worden gebracht.

 

Cruise Terminal Zeebrugge.

 

Groen licht

,,We kregen in 2022 definitief groen licht van de mededingingsautoriteit, het Vlaams parlement en de gemeenteraden van Antwerpen en Brugge. Op 22 april 2022 was de fusie officieel een feit. Sindsdien worden problemen ‘on the way’ opgelost want je kunt niet alles voorzien. Doemdenkers vreesden dat de trafieken in Zeebrugge zouden verminderen vanwege de grote broer in Antwerpen. Waarom verschepen vanuit Antwerpen, terwijl het ook vanuit Zeebrugge kan? De fusie is echter vlot verlopen en Port of Antwerp-Bruges is onmiskenbaar één geïntegreerd bedrijf waar beide voormalige havens hun voordeel mee doen.”

 

Concertgebouw Brugge

Burgemeester de fauw illustreert de goede samenwerking met een mooi voorbeeld. ,,Op 21 juni was er een optreden van Anne Teresa De Keersmaecker met muziek en dans hier in het concertgebouw in Brugge. Het havenbestuur had een groot aantal tickets gekocht als vorm van sponsoring. Of men nu vanaf het platform in Zeebrugge werkzaam is of vanuit Antwerpen: de medewerkers kwamen samen in het concertgebouw in Brugge. De teambuilding was goed en na afloop is er nog een goed glas gedronken.”

 

Short sea

Tegen 2030 wil Port of Antwerp-Bruges het wegvervoer met 4 procent doen dalen ten faveure van de binnenvaart. Tegelijk promoot Port of Antwerp-Bruges short sea shipping voor goederen, die vanuit België of omliggende landen naar bijvoorbeeld Spanje of Turkije moeten. Dankzij het platform Zeebrugge wordt short sea versterkt naar het Verenigd Koninkrijk, de Baltische staten en Scandinavië. Ook ten aanzien van het spoor is Port of Antwerp-Bruges ambitieus: het aandeel per trein getransporteerde goederen moet tegen 2030 verdubbelen van 7 naar 15 procent.

 

Burgemeester De fauw van Brugge.

 

Economische motor

Port of Antwerp-Bruges, waar 1400 (haven)bedrijven actief zijn, is de grootste economische motor van het land, met een toegevoegde waarde van 21 miljard euro of 4,5 procent van het BBP. Met 287 miljoen ton per jaar is de overslag van goederen stabiel. De eengemaakte haven is goed voor 74.000 directe en 90.000 indirecte banen. Er heerst een gunstig innovatief ondernemersklimaat, met een goed arbeidsethos, waardoor er veel business wordt gecreëerd.

 

Unieke samenspel

Belangrijk is de goede connectiviteit van Antwerpen en Zeebrugge naar zowel het voorland als het achterland. Port of Antwerp-Bruges is ideaal voor het aanvoeren van grondstoffen en het beleveren van overzeese markten. Het unieke samenspel tussen maritieme activiteiten, industrie en logistiek heeft de haven naar de wereldtop geleid. De bijna 100 kilometer landinwaartse ligging van platform Antwerpen, die het klanten toelaat de Europese consument snel en efficiënt te bereiken, is aantrekkelijk voor rederijen en bedrijven.

 

Overzeese markten

Naast doorvoerhaven, wordt er in Port of Antwerpen-Bruges veel toegevoegde waarde gecreëerd via de industriële en logistieke centra. Het is dan ook veel meer dan een transithaven. De op- en overslagfunctie is er van groot belang. Naast het chemische cluster heeft platform Antwerpen een enorm complex aan magazijnen en opslagmogelijkheden. Er is meer dan zes miljoen vierkante meter overdekte opslagruimte.

 

Fluxys LNG Terminal.

 

Synergie

De petrochemie is van oudsher verankerd in Antwerpen, met een sterke stijging van de natte bulk in de afgelopen jaren. De inbedding van de petrochemie in Antwerpen biedt diverse synergievoordelen. Alle grote afnemers zijn hier aanwezig, waardoor de bouw- en grondstoffen in no time op de plaats van bestemming zijn. Port of Antwerp-Bruges streeft, als grootste chemische cluster van Europa, naar klimaatneutraliteit in 2050. ,,Als grote import- en exporthub met heel wat chemische industrie, hebben we als haven verschillende troeven in handen om de impact op het klimaat te beperken en een voortrekkersrol te spelen in de energietransitie.”

 

Ideale hub

Juist doordat Port of Antwerp-Bruges een uitgebreid ecosysteem heeft van industriële en logistieke bedrijven – met de juiste know how over chemische processen, logistiek, operaties en infrastructuur – is het de ideale hub voor alternatieve energiestromen. ,,Eén van de belangrijkste drijfveren voor de fusie met Zeebrugge is de energietransitie, om een sleutelrol te spelen in zowel de import, de lokale productie als de distributie van groene waterstof en waterstofdragers als ammoniak en methanol. Vanaf 2026 zullen we de eerste groene waterstofmoleculen kunnen ontvangen. “

 

LNG terminal

Daarnaast zal er dus lokale productie zijn in de platformen van Zeebrugge en Antwerpen. Zeebrugge is bekend om de grote invoer- en opslagterminal voor vloeibaar aardgas (LNG), waar meer dan een tiende van Europese gasverbruik binnenkomt. Die ervaring met de invoer en opslag van aardgas is een belangrijke springplank voor hetzelfde verkeer in groene waterstof”, aldus Dirk De fauw. Zeebrugge kan zo een draaischijf worden voor groene energiestromen naar de Antwerpse chemie en aangesloten industriegebieden van Feluy tot Noordrijn-Westfalen.

 

Total.

 

Automotive

Port of Antwerp-Bruges is dankzij het platform Zeebrugge de grootste haven voor overslag van voertuigen in de hele wereld. ,,We zijn al jarenlang de nummer 1 haven in de wereld op het vlak van transport van nieuwe voertuigen, zowel import als export. We gaan naar 3,2 miljoen nieuwe wagens per jaar.” De burgemeester van Brugge is verheugd over de komst van nieuwe spelers naar Zeebrugge, naast uitbreidingen en investeringen van bestaande bedrijven. Zo heeft de Chinese autobouwer NIO gekozen voor Zeebrugge als uitvalsbasis voor haar commerciële offensief in Noord-Europa. Hetzelfde geldt voor het Chinese Build Your Dreams (BYD), die ondertussen wereldleider is in elektrische auto’s. De grote Europese vraag bij het Chinese automerk MG overstijgt zelfs de huidige rorocapaciteit waardoor ze wagens met een innovatief rekkensysteem met een containerdienst naar CSP Zeebrugge verschepen.

 

Slowakije

Autoconstructeur Jaguar Land Rover (JLR) is een samenwerking aangegaan met DB Cargo voor het vervoer via spoor van nieuwe Land Rovers, die in het Slowaakse Nitra worden gebouwd, naar Zeebrugge. Wekelijks komen er meerdere treinen vanuit Slowakije aan met honderden wagens.

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op