Energiebespáring bij MKB met Expert Platform van Zeeuws Energieakkoord. Parijs op z’n Zeeuws

Parijs op z’n Zeeuws! Deze slogan van het Zeeuws Energieakkoord verwijst naar het klimaatakkoord van Parijs. In dit convenant uit 2015 hebben 197 landen afspraken gemaakt om de verdere opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De regering heeft het akkoord van Parijs geconcretiseerd in een nationaal klimaatakkoord. De provincies moeten hier nader invulling aan geven met Regionale Energiestrategieën. De regionale opgave van de energietransitie is opgedeeld in vijf ‘tafels’ ofwel sectoren: industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & natuur. In de meest Zuidwestelijke provincie is de regionale energiestrategie vertaald in het Zeeuws Energieakkoord.

 

Alle Regionale Energiestrategieën zijn gericht om een CO2-reductie van 95 procent te behalen voor 2050; in 2030 moeten ze halverwege zijn. Na een succesvolle Zeeuwse Energiedialoog hebben de 13 Zeeuwse gemeenten, waterschap, Provincie Zeeland, netbeheerder Enduris en Impuls Zeeland het voortouw genomen om gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Parijs op z’n Zeeuws!

 

Energiebesparing staat overal in de belangstelling, niet alleen bij particulieren, maar vooral ook bij bedrijven. De tijd van goedkope energie lijkt definitief voorbij te zijn. Energiebesparing is dan ook vandaag de dag een must! Door de energiecrisis zijn de prijzen zoals bekend geëxplodeerd.

 

Versnellen

Het Zeeuws Energieakkoord heeft als ‘corebusiness’ het versnellen van energiebesparende maatregelen bij MKB-bedrijven. Daarbij vervult het zelfs een toonaangevende rol in ons land. Leidraad is en blijft het klimaatakkoord van Parijs.

 

CO2-reductie

,,Alles wat je bespaart levert immers CO2-reductie op en je hoeft ook niet te betalen voor alles wat je niet aan elektriciteit of warmte gebruikt. Het is de gemakkelijkste manier”, aldus Kees Jan Grin, projectmanager bedrijven van het Zeeuws Energieakkoord (ZEA). Deze organisatie is voortgekomen uit NV Economische Impuls Zeeland (katalysator van de Zeeuwse economie), Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten, Stedin en Waterschap Scheldestromen.

 

Expert Platform

Gezamenlijk hebben zij een Regionale Energiestrategie (RES) opgezet, hetgeen inmiddels in uitvoering is. Het programma Gebouwde omgeving van de RES, houdt zich bezig met energiebesparing en verduurzaming van de energie in de gebouwde omgeving, waaronder ook de bedrijven vallen. Het Zeeuws Energieakkoord laat bedrijfsprocessen doorlichten door experts om op eenvoudige wijze en met lage kosten energie te besparen. Zo is het Expert Platform ontstaan, bestaande uit overwegend Zeeuwse bedrijven. Deze groep van specialistische bedrijven ondersteunt het Zeeuwse MKB bij het versnellen van energiebesparende maatregelen.

 

Ecopark Terneuzen.

 

Hulp aan bedrijven

,,Tegenwoordig draait alles om het thema energietransitie. Dat is begrijpelijk, maar wat we misten binnen de energietransitie, is een focus op energiebespáring. Alles wat je immers aan energie bespaart of niet gebruikt, levert een besparing op aan CO2 en geld”, onderstreept Kees Jan andermaal. Mede om die reden is het Zeeuws Energieakkoord Expert Platform in het leven geroepen. Doelstelling is hulp bieden aan bedrijven op het gebied van energiebesparing.

 

Verduurzamen

,,In de contacten met bedrijven merken we ook dat ze niet goed weten waar te beginnen, als het om energietransitie en energiebesparing gaat. Vanuit het programmateam is toen contact gezocht met gerenommeerde bedrijven, die advies kunnen geven aan (proces)industrie en MKB om te verduurzamen.” Kees Jan stuurt dit Expert Platform aan en via zijn netwerk heeft hij allerlei experts erbij betrokken. ,,Iedereen die ik benaderde, vond het een goed idee en deed mee.” In februari van dit jaar kwam het Expert Platform voor het eerst bij elkaar en na een bericht op LinkedIn stroomden de eerste vragen van bedrijven binnen, die gebruik wilden maken van het platform.

 

Specialistische kennis

,,Ondernemers ontbreekt het vaak aan tijd en specialistische kennis. Door samen te werken in een Expert Platform kunnen we ondernemers van het juiste advies voorzien. De ene organisatie heeft veel kennis over warmte terwijl de ander alles weet van elektrificatie”, legt Kees Jan uit.

 

Bewustwording

Het vergroten van de bewustwording met betrekking tot de mogelijkheid van energiebesparing is essentieel. De projectmanager pleit dan ook voor een mentaliteitsverandering als het om de energietransitie gaat. Vanuit het Zeeuws Energieakkoord en het bijbehorende Expert Platform wordt hier met veel enthousiasme op ingezet en het blijkt aan te slaan.

 

Werkwijze Expert Platform

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden voor een eerste kennismakingsgesprek. Hiervoor komt namens het Zeeuws Energieakkoord een technisch specialist op bezoek. Vervolgens wordt na een ruwe scan bekeken welke plannen haalbaar zijn in overleg met het Expert Platform en de ondernemer.

 

Kees Jan Grin, projectmanager Zeeuws Energieakkoord

Juiste match

,,Aansluitend wordt bekeken met welke expertise de ondernemer het beste kan worden ondersteund, om te zorgen voor de juiste match. We hebben het afgelopen half jaar gemerkt, vanuit het ZEA, dat er veel behoefte is aan ondersteuning en kennis op het gebied van energiebesparende maatregelen”, gaat Kees Jan Grin verder.

 

Voedselverwerkende industrie

Momenteel zijn er vooral uit de voedselverwerkende industrie veel vragen binnen gekomen, om mee te kijken in het bedrijfsproces. Voor de technologen van het ZEA zijn dit interessante vraagstukken. ,,Als buitenstaander meekijken in zo’n bedrijfsproces, is erg interessant en het levert vaak al bij een rondje door de fabriek direct suggesties op om met behulp van quick wins energie te besparen.”

 

Afvalstromen

Het gaat dan bijvoorbeeld om heet water dat in het riool verdwijnt, rookgassen die kunnen worden afgevangen en de warmte die in het bedrijfsproces wordt toegepast, maar ook leidingen die langs buiten lopen en daardoor te veel afkoelen of opwarmen. Het is ook goed om naar de afvalstromen te kijken. Afval voor de een is grondstof voor de ander; dat kan warmte zijn, maar ook een echte reststroom. Afval bestaat eigenlijk niet.

 

Voorbeelden uit de praktijk

Een goed voorbeeld uit de praktijk is het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes dat haar gebouwen en installaties wil verduurzamen. Of Illuxtron in Vlissingen dat het energieverbruik wil reduceren. Inmiddels is hier door een van de Experts een energiescan uitgevoerd. Een ander voorbeeld is Top Onions in ’s Gravenpolder waar naar het droog- en destillatieproces is gekeken en de eerste maatregelen worden getroffen. Bij Krijn Verwijs Yerseke (specialist in schaal- en schelpdieren) wordt er een uitgebreid onderzoek gedaan naar het koel- en logistieke proces. Naast energiebesparing wordt er eveneens ingezet op procesoptimalisatie.

 

Win-win project

Voor vele bedrijven is er sprake van een win-win project. Inmiddels hebben zich ongeveer 45 bedrijven aangemeld. Zo zijn er steeds meer (energie-intensieve) bedrijven die hun weg weten te vinden naar het Zeeuwse Expert Platform.

 

EED

De Energy Efficiency Directive (EED) is ook een aanknopingspunt voor energiebesparing bij grote verbruikers. Het komende jaar moet die weer worden herzien en waar het tot voor kort een verplicht nummer was, is het nu een instrument dat daadwerkelijk tot serieuze besparing kan leiden. Vanuit het Expert Platform en het projectteam kan er meegedacht worden waar er mogelijkheden zijn om met vaak beperkte investeringen (of investeringen die op korte termijn worden terugverdiend) besparingen kunnen worden gerealiseerd. De bedrijven die de afgelopen maanden hulp hebben gekregen vanuit het Zeeuws Energieakkoord zijn tot op heden enthousiast over de werkwijze en de laagdrempelige aanpak.

 

Offerte

De eerste gesprekken die een bedrijf voert over de vragen die er leven, komen voor kosten van het Zeeuws Energieakkoord. Na het toewijzen van één van de experts, zal die een offerte uitbrengen voor het pragmatische en specifieke vervolgtraject als de klant dat wenst.

 

Fritesfabriek LambWeston.

 

Diversiteit

Het Zeeuws Energieakkoord is met name gericht op het versnellen van energiebesparende maatregelen bij energie-intensieve bedrijven in de industrie (zoals een uiendrogerij, aluminiumsmelterij of fritesfabriek), maar ook bij diverse MKB-bedrijven”, vervolgt Kees Jan Grin.

De diversiteit aan bedrijven is groot en daarmee ook de verschillende mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen.

 

Technische specialisten

Het Expert Platform bestaat daarom uit verschillende technische specialisten met complexe en standaard kennis en kunde van engineering, techniek op het gebied van stoom-, koel-, fysische- en scheidingstechniek, thermodynamica, elektrificatie, bouw- en werktuigbouwkunde, E&I, ICT en andere energie technische vraagstukken.

 

Eén loket

,,Door in te zetten op samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstituten worden bedrijven één loket geboden waar de ondernemers hun vragen kunnen voorleggen. Hiermee wordt voorkomen dat zij meerdere keren hetzelfde verhaal moeten vertellen bij diverse instanties. Met het ZEA versnellingsproject energiebesparende maatregelen kijken we samen naar pragmatische oplossingen die we vervolgens uitvoeren. We hebben hierbij zowel de quick-winst als de lange termijn (investeringen) voor ogen.”

 

20 tot 30 procent besparen

,,Met de juiste adviezen en ondersteuning, kunnen bedrijven wel zo’n 20 tot 30 procent besparen op hun huidige energieverbruik. Elk bedrijf is min of meer uniek en daarmee is een traject vaak maatwerk. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparende maatregelen, zoals het optimaliseren van koel- en verwarmingsprocessen en warmteterugwinning van rookgassen. Maar ook kleinere bedrijven kunnen energie besparen, door te inventariseren waar in het bedrijf energie verloren gaat en naar het verbruikersprofiel te kijken.”

 

Versterken

,,Het bijzondere van het Expert Platform is dat er concurrenten naast elkaar participeren, waarbij de verschillende vraagstukken worden gedeeld en besproken. De markt is zo groot, dat het juist efficiënt is om optimaal gebruik te maken van elkaars expertise. Iedere deelnemer blijkt zijn eigen specifieke deskundigheid te hebben, waarmee de specialisten elkaar kunnen versterken.”

 

Sociale opgave

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaven van de 21e eeuw. Het is niet enkel een technologisch, politiek of economisch vraagstuk, maar zeker ook een sociale opgave. Iedereen raakt op enig moment betrokken bij de energietransitie. Het is daarom belangrijk om na te gaan wat in de omgeving de een voor de ander kan betekenen.

 

Voor aanmelding of nadere inlichtingen over het Zeeuws Energieakkoord:

 

kj.grin@zeeuwsenergieakkoord.nl,

www.zeeuwsenergieakkoord.nl

 

Zeeuws Energieakkoord Expert Platform

De bedrijven die deel uit maken van het Zeeuws Energieakkoord Expert Platform zijn: Promad, Beekink, SPIE, EQUANS, Duradis, Marsaki, DWT Groep, CroonWolter & Dros, Synergo.

 

Auteur: Seaport Magazine

Deel dit bericht op