AEC-bodemas vrij toepasbaar in wegenprojecten Rijkswaterstaat

Het nieuwe product granova® combimix van Heros Sluiskil heeft de toekomst. Het is van goede kwaliteit, financieel interessant én duurzaam. In Zeeuws-Vlaanderen wordt het duurzame product onder andere al toegepast bij de verbreding van de Tractaatweg én op het Maintenance Value Park. Op het nieuwe bedrijventerrein in Terneuzen, naast de Westerscheldetunnel, wordt granova® combimix gebruikt als funderingsmateriaal onder de verharding. De verdichting is prima, uitermate geschikt om alles strak te krijgen. ,,De goede waterdoorlaatbaarheid is eveneens een voordeel. Voor een bouwer is het tenslotte niet prettig om door de drek te moeten baggeren. 

Het is mooi om primaire grondstoffen als zand en grind te vervangen door secundaire bouwstoffen, afkomstig van de reststoffen van huishoudelijk afval”, aldus Arie de Bode, directeur van Heros Sluiskil. Voor het eerst hebben twee marktpartijen, Heros Sluiskil en Boskalis, aangetoond dat zij via schoonspoelen de belangrijkste verontreinigingen uit verbrand huisvuil (AEC-bodemas) kunnen halen en dat het gereinigde materiaal ook prima technische eigenschappen heeft.

Duurzame mijlpaal
Aan Heros Sluiskil en Boskalis werd voor het bereiken van deze duurzame mijlpaal op het kantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht een officiële certificering uitgereikt. Daarmee hebben zij groen licht gekregen van Rijkswaterstaat om hun product vrij te gebruiken als ophoogmateriaal in wegenprojecten. ,,Wij zijn heel blij met de certificering van Rijkswaterstaat voor ons product granova®. Het is een erkenning dat dit hoogwaardige product als vrij toepasbare bouwstof gebruikt mag worden in werken waar Rijkswaterstaat opdrachtgever is”, zegt De Bode.

Extra stap
De specialist in herwinning van grondstoffen uit afval is in 2012 gestart met de productie van granova®, een extra stap in de opwerking van AEC-bodemas. Granova® granulaat, dat ontstaat na mechanische bewerking, is bestemd voor de betonwarenindustrie. Granova® combimix, dat ontstaat na een wasproces, vindt zijn toepassing in wegenbouw, bedrijfsterreinen en infrastructurele werken.

Proeven
,,We zijn drie á vier jaar bezig geweest met het ontwikkelen van granova® combimix. Het heeft uiteindelijk geleid tot het certificaat van Rijkswaterstaat. Het duurzame product heeft zich steeds verder ontwikkeld. Na twee jaar van proeven doen zijn we inmiddels in staat om in grote hoeveelheden te produceren. De kwaliteit moet ‘reproduceerbaar’ zijn.  Granova® combimix is ideaal als fundering onder de verharding voor alle soorten infrastructuur, zoals wegen, bedrijfsterreinen, kruispunten en voetgangersoversteekplaatsen. Anders dan IBC is granova® combimix als niet-vormgegeven schone bouwstof ook geschikt voor een heiomgeving”, legt De Bode uit.

Grootschalige ophogingen
AEC-bodemas is een zwart, korrelig materiaal dat resteert na de verbranding van huishoudelijk afval in een afvalenergiecentrale (AEC). In Nederland wordt AEC-bodemas gebruikt als bouwstof in vooral grootschalige ophogingen in de GWW-sector (zoals onder wegen, fly-overs, geluidswallen en opritten naar bruggen). Tot nu toe ging het hierbij om toepassingen van AEC-bodemas als zogenoemde IBC-bouwstof in wegaanvullingen en ophogingen. IBC staat voor Isoleren, Beheren en Controleren. Voor het toepassen binnen deze regels is het nodig dat het materiaal met folie wordt afgedekt.

Gereinigde AEC-bodemas
De gereinigde AEC-bodemas van Heros en Boskalis is dusdanig opgeschoond, dat het vrij mag worden gebruikt als aanvul- en ophoogmateriaal in wegenprojecten. Rijkswaterstaat geeft vanwege de circulaire economie de voorkeur aan dit materiaal boven het gebruik van primaire bouwstoffen. De toepassing past binnen het rijksbeleid om het gebruik van hernieuwbare grondstoffen te bevorderen. In 2012 is een Green Deal gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de verduurzaming van AEC-bodemas. Het doel is onder andere dat de toepassing van AEC-bodemas als IBC-bouwstof vanaf 2020 wordt afgeschaft.

Kwaliteitsverbetering
,,Wij hebben afgelopen tijd stevig geïnvesteerd in noodzakelijke nieuwe opwerkingstechnieken. Daardoor is nu vrij toepasbare AEC-bodemas beschikbaar. Hierdoor zijn aanvullende IBC-maatregelen niet meer nodig en is het een prima alternatief voor primaire bouwstoffen als zand, bijvoorbeeld voor aanvul- en ophoogmateriaal in wegenprojecten”, aldus directeur Arie de Bode van Heros Sluiskil. ,,Om grootschalige toepassing mogelijk te maken was civieltechnische validatie nodig. Rijkswaterstaat heeft een ondersteunende rol gespeeld bij onze praktijkproeven. We hebben grote verwachtingen van het product. De eigenschappen zijn namelijk sterk verbeterd ten opzichte van de traditionele AEC-bodemas”, vult directeur Haico Wevers van Boskalis aan.

800.000 ton bodemas
Heros verwerkt jaarlijks 800.000 ton AEC-bodemas, afkomstig van het huishoudelijk afval dat eerder door miljoenen mensen in de grijze containers als restafval is gedeponeerd. De bodemas krijgt na opwerking bij Heros als secundaire bouwstof een tweede leven in de circulaire economie.

Rijkswaterstaat
Granova® combimix is opgenomen in de toepassingsverklaring ‘Eisen Onderbouw’ en ‘Eisen Berm’ van Rijkswaterstaat. Heros is hiermee het eerste afvalverwerkend bedrijf in Nederland dat, overeenkomstig de Green Deal Verduurzaming AEC-bodemas, een bouwstof uit AEC-bodemas produceert die de goedkeuring van Rijkswaterstaat draagt.

www.heros.nl

Auteur: Henk van de Voorde

Deel dit bericht op